Vedtekter

§ 1 Formål

Foreningen har til formål å verne om fortidsminner som er knyttet til Kongsberg Sølvverk, Kongsberg. Den samarbeider med og støtter Norsk Bergverksmuseum.

§ 2 Medlemskap

Foreningens medlemmer er årlig betalende eller de kan tegne livsvarig medlemskap. Fastlegging /endring av medlemsavgift skjer på årsmøtet. Æresmedlemmer kan utnevnes på årsmøte etter innstilling fra styret.

§ 3 Kontingent

Kontingenten og for øvrig de midler som kommer inn, står til disposisjon for styret til dekning av foreningens utgifter og ellers til anvendelse til fordel etter § 1 til Norsk Bergverksmuseum – men ikke til museets utgifter.

§ 4 Årsmøte

Årsmøtet er foreningen øverste myndighet. Det ledes av styrets leder og blir holdt i mars/april måned. innkallingen skjer med minst 14 dagers varsel i lokalavisen. Forslag som skal tas opp på årsmøtet, må være styret i hende innen 15. februar. Styrets medlemmer er ikke stemmeberettigede ved behandling av årsberetning og regnskap.

Fø1gende saker behandles:

  1. Årsberetning
  2. Revidert regnskap
  3. Budsjett / handlingsplan
  4. Innkomne saker (herunder fastsettelse av medlemskontingenten for neste periode)
  5. Valg av styremedlemmer i henhold til § 8
  6. Valg av revisor i henhold til § 5
  7. Valg av valgkomite i henhold til § 5.

På årsmøtet avgjøres enhver sak, unntatt vedtektsendringer, med simpelt flertall. Til endring av vedtektene kreves ¾ flertall.

§ 5 Andre verv

Valgkomite bestående av 3 medlemmer velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Revisor velges for 1 år av årsmøtet.

§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller 1/5 av foreningens medlemmer forlanger det. Det innkalles med varsel på samme måte som bestemt for ordinært årsmøte.

§ 6 Styret

Styret er ansvarlig for den daglige drift av foreningen.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede og blant disse enten leder eller nestleder. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Det føres protokoll over styrets forhandlinger.

Styret oppnevner et medlem i NBMs styre med vararepresentant. Representanten har rett til å møte i foreningens styre med forslags- og talerett, dersom denne ikke er innvalgt som styremedlem. Funksjonstid fø1ger Kulturdepartementets valgperiode.

§ 7 Styremedlemmer

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer. Disse velges på årsmøte for 2 år av gangen, vekselsvis 2 og 3 medlemmer. I tillegg velges 2 varamedlemmer for 1 år av gangen. Styreleder velges særskilt blant styremedlemmene for 2 år. For øvrig konstituerer styret seg selv.

§ 8 Oppløsning

For oppløsing av foreningen kreves behandling på et ordinært årsmøte og et påfø1gende ekstraordinært årsmøte med tilslutning av minst ¾ av de frammøtte medlemmene på begge årsmøtene.

Det skal være minst 2 måneder mellom det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet. Ved eventuell oppløsing tilfaller foreningens kapital og øvrige eiendeler Norsk Bergverks museum, Kongsberg. Årsmøtene fastsetter vilkår for anvendelse av de overførte midler.

Revidert på årsmøte 3.3.2015